Polerowanie lakieru Ostrów Wielkopolski. 
Copyright © 2020 – polerujemy.com.pl –
Wszelkie prawa zastrzeżone.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjęcia go do realizacji w siedzibie firmy: Rataja 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w studio polerujemy.com.pl.
4. Jeżeli wybrana usługa przewyższa wartość nominalną Vouchera może być zrealizowana po dokonaniu dopłaty.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do przedsiębiorstwa z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera. Termin ważności Vouchera może zostać wydłużony po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (tel. 661-046-455, e-mail:biuro@polerujemy.com.pl).
2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które posiadają datę ważności oraz numer nadany przez Wydawcę.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
5. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 3 dni przed ustaloną datą jego realizacji. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon (osoba fizyczna) lub fakturę VAT (przedsiębiorstwo).
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Fiberus  Bartosz Woźniak na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon lub faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.polerujemy.com.pl oraz w siedzibie firmy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w siedzibie firmy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Voucher podarunkowy - REGULAMIN 

18 grudnia 2020